Corporate Governance

Management

Shabala Yulia
Shabala Yulia Deputy CEO for Sustainable Development and Corporate
Manuilov Vladimir
Manuilov Vladimir Deputy CEO for Finance and Control
Yaschuk Alexey
Yaschuk Alexey Deputy General Director - Operating Officer
Maxim Nazarov
Maxim Nazarov Deputy General Director for Engineering and Construction
Zhuchkov Eugeniy
Zhuchkov Eugeniy Head of external relation
Sakharov Dmitry
Sakharov Dmitry Director for Corporate Financing
Kavinin Michael
Kavinin Michael Director for Economics, Financial Planning and Reporting
AlyukovaTatiana
AlyukovaTatiana Legal Director
Deordiev Dmitry
Deordiev Dmitry Director for Project Controls
Kurochkin Nikolay
Kurochkin Nikolay HSE Director
Makeev Mikhail
Makeev Mikhail Director of Internal Audit